Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wir.wody.gov.pl//.

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-10

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokładamy wszelkich starań aby portal WIR był w pełni dostępny cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców, jednak mogą zdarzyć się pewne niedogodności lub wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 2. Pomimo starań pewne usługi udostępniane w portalu mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy.
 3. Linki znajdujące się w portalu otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na ograniczenia systemowe, niektóre linki mogą otwierać się w nowym oknie, bez informowania o tym użytkownika.
 4. Pomimo starań redaktorów niektóre grafiki mogą nie posiadać tekstów alternatywnych lub wersji tekstowych, a cele linków mogą nie być odpowiednio określone.
 5. Pominięte poziomy nagłówków

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kompatybilność:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Wróbel, adres e- mail: koordynator.dostepnosci@wody.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów. W przypadku gdy nie można zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej każdy ma prawo zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem (imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail),
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

PGW WP zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, PGW WP niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, PGW WP zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą na ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa.

 • Wejście do budynku obywa się przez automatycznie rozsuwane drzwi, dalsze przejście zabezpieczone bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.
 • Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia, osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć otrzymania pomocy za pośrednictwem pracownika recepcji.
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ma siedzibę na pięciu kondygnacjach: 2, 3, 4, 5 i 7. Brak progów na poszczególnych poziomach.
 • Ciągi komunikacyjne mają szerokość umożliwiającą ruch dwukierunkowy.
 • W budynku znajduje się winda wyposażona w poręcz i lustro naprzeciwko ściany z wewnętrznym panelem sterującym. Wewnętrzny panel sterujący jest oznaczony alfabetem Braille’a. W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a, oznaczeń kontrastowych i powiększonych napisów.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem znajduje się parking samochodowy z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna WIR na urządzania mobilne z systemem Android.
Aplikacja mobilna WIR na urządzania mobilne z systemem iOS.