System Wirtualny Informator Rzeczny (WIR) stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez obywateli i przedsiębiorców w zakresie usług w obszarze korzystania ze śródlądowych dróg wodnych. Celem projektu jest dostarczanie usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, które przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności usług w zakresie żeglugi śródlądowej świadczonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami Systemu WIR są osoby korzystające z dróg wodnych w celach rekreacyjnych oraz podmioty gospodarcze korzystające ze śródlądowych dróg wodnych, które dysponują statkami towarowymi, zestawami i obiektami pływającymi dla spławu drewna lub statkami pasażerskimi, wycieczkowymi i innymi, które nie są małymi statkami.

Do grona odbiorców projektu zaliczyć należy również administratora śródlądowych dróg wodnych, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz inne instytucje publiczne mogące w przyszłości wykorzystywać dane udostępniane za pośrednictwem Systemu WIR.

Składowe systemu WIR

Na system WIR składają się:

  • Portal Zewnętrzny- strona główna systemu WIR, udostępniający informacje o systemie, aktualnościach, przerwach technicznych i awariach, pozwalający na dostęp do modułów dziedzinowych portalu WIR, materiałów szkoleniowych, aplikacji mobilnej i oferowanych e-usług, umożliwiający kontakt poprzez formularz oraz pozwalający na logowanie dla zarejestrowanych użytkowników;
  • Portal Wirtualny Informator Rzeczny (WIR), prezentujący m.in. dane dotyczące krajowych dróg wodnych i zaistniałych na nich zdarzeń, umożliwiający wyznaczanie tras po drogach wodnych, wnoszenie opłat za przeprawy i śluzowania oraz dostarczający e-usługi dla użytkowników;
  • Aplikacja mobilna dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS, umożliwiająca planowanie trasy, podgląd i zgłaszanie nieprawidłowości i niebezpieczeństw na drodze wodnej oraz uiszczanie opłat za śluzowanie lub przejście przez pochylnię;
  • Platforma e-learningowa, udostępniająca zasoby dydaktyczne (kursy) umożliwiające samodzielne nabycie wiedzy z obsługi systemu WIR;
  • E-usługi- usługi e-administracji, na 5 poziomie dojrzałości, świadczone drogą elektroniczną:
    • Obsługa żeglugi rekreacyjnej (płatności)– usługa umożliwiająca zakup biletu uprawniającego do przekroczenia obiektów hydrotechnicznych, tj. śluz/pochylni należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
    • Elektroniczne rozliczanie deklaracji za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym miesiącu– usługa umożliwiająca armatorom złożenie deklaracji w formie elektronicznej w celu ustalenia wysokości należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym miesiącu.