Regulamin korzystania z Systemu Informatycznego Wirtualny Informator Rzeczny

§ 1
DEFINICJE SZCZEGÓŁOWE

 • Administrator –administratorem Systemu WIR  jest właściciel Systemu WIR, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 • Aplikacja mobilna – aplikacja dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS, umożliwiająca planowanie trasy, podgląd i zgłaszanie nieprawidłowości i niebezpieczeństw na drodze wodnej, uiszczanie opłat za śluzowanie lub przejście przez pochylnię oraz prezentująca wybrane dane wchodzące w skład Systemu WIR.
 • Bilet – dokument wystawiany przez System WIR potwierdzający elektroniczne opłacenie należności określonej w art. 306 ust. 1 ustawy Prawo Wodne, tj. należności za korzystanie z urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, uprawniający do skorzystania z wybranych śluz lub pochylni.
 • E-usługi – usługi e-administracji, na 4 i 5 poziomie dojrzałości, świadczone drogą elektroniczną. W przypadku Systemu WIR są to usługi: Zakup biletów na śluzy lub pochylnie oraz Złożenie elektronicznej deklaracji przez armatorów.
 • KWIE – Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (tzw. Węzeł Krajowy), dostępny pod adresem login.gov.pl.
 • Portal Zewnętrzny – część Systemu WIR udostępniona publicznie, udostępniająca informacje o Systemie, aktualnościach, przerwach technicznych i awariach, pozwalająca na dostęp do modułów dziedzinowych Systemu WIR, materiałów szkoleniowych, Aplikacji mobilnej i oferowanych e-usług, umożliwiający kontakt poprzez formularz kontaktowy.
 • System Wirtualny Informator Rzeczny (System WIR lub System) – całość rozwiązania technicznego dostarczająca funkcje biznesowe dla użytkowników i administratorów Systemu WIR, stanowiąca własność i zarządzana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Użytkownik (Użytkownik Zewnętrzny) – użytkownicy Portalu Zewnętrznego Systemu WIR, w tym przede wszystkim: osoba prywatna korzystająca z dróg wodnych w celach rekreacyjnych (np. podczas spływów kajakowych); osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca ze śródlądowych dróg wodnych, która dysponuje statkami towarowymi, zestawami i obiektami pływającymi dla spławu drewna lub statkami pasażerskimi, wycieczkowymi i innymi, które nie są małymi statkami.
 • Użytkownik biznesowy – użytkownik reprezentujący podmiot korzystający komercyjnie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na drogach śródlądowych i zobowiązany do uiszczania opłat za to korzystanie. Użytkownik biznesowy musi być użytkownikiem zajestrowanym w Systemie WIR przy pomocy Węzła Krajowego (WK) w celu jednoznacznego potwierdzenia jego tożsamości.
 • Użytkownik niezalogowany – osoba fizyczna nieposiadająca konta w Systemie WIR i korzystająca z dostępnych usług online, lub posiadająca konto, lecz niekorzystająca z niego w czasie korzystania z dostępnych usług online.
 • Użytkownik rekreacyjny – osoba prywatna korzystająca z dróg wodnych w celach rekreacyjnych (np. podczas spływów kajakowych) lub pozyskująca informacje z Systemu WIR poza celami komercyjnymi. Jako użytkownik rekreacyjny jest traktowany każdy użytkownik Portalu Zewnętrznego nie zaliczający się do grona Użytkowników biznesowych.
 • Użytkownik zalogowany – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca konto w Systemie WIR i korzystająca z usług online, uwierzytelniona poprzez SSO (zgodnie z normą ISO 29115 wiarygodność została potwierdzona na poziomie LoA 1 – Level of Assurance) lub poprzez Węzeł Krajowy (Profil Zaufany, eDowód lub bank – zgodnie z normą ISO 29115 wiarygodność została potwierdzona na poziomie LoA 4 – Level of Assurance).

§2
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Korzystanie z Systemu Wirtualnego Informatora Rzecznego (zwanego dalej Systemem WIR)  oznacza akceptację bez ograniczeń i bez zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Systemu WIR jest nieodpłatne.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania przez Użytkownika Zewnętrznego z zasobów Portalu Zewnętrznego Systemu WIR w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz Administratora Systemu WIR.
 4. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa.
 5. System WIR stworzony został na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (00-848), przy ul. Żelaznej 59A, posiadającym NIP: 5272825616.
 6. System WIR powstał przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0124/19 z dnia 16 października 2020 r.
 7. Administratorem Systemu WIR w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 – t.j. z późn. zm.) jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kontakt z Administratorem Systemu WIR możliwy jest:
  1. Poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.wir.wody.gov.pl/pl/kontakt;
  2. Poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres administrator@…;
  3. Osobiście lub poprzez skierowanie tradycyjnej poczty na adres Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa.
 8. Dane prezentowane w Systemie WIR mają charakter poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny (za wyjątkiem publikowanych komunikatów nawigacyjnych określonych w art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej). Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych oraz roszczeń prawnych (poza procesem zakupu Biletów oraz procesem składania elektronicznej Deklaracji na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni). Dane w Systemie WIR aktualizowane są w sposób cykliczny, użytkownik zatem powinien zawsze przyjmować, że dane mogą być nieaktualne.
 9. Administrator Systemu WIR dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Systemie WIR były aktualne oraz odpowiadały rzeczywistym, aktualnym parametrom drogi wodnej lub urządzenia hydrotechnicznego oraz aktualnym warunkom na drodze wodnej, jednak żadna informacja zawarta w Systemie WIR nie zwalnia użytkownika drogi wodnej z samodzielnej weryfikacji stanu faktycznego, obserwowania warunków terenowych, zachowania zasad bezpieczeństwa i ostrożności, stosowania się do oznakowania nawigacyjnego. W szczególności dotyczy to danych prezentowanych w ramach Modułu planowania tras (np. głębokości tranzytowych, prześwitów pod mostami). Żadne informacje prezentowane w Systemie WIR nie mogą być przedmiotem roszczeń prawnych, czynności administracyjnych i urzędowych.
 10. Funkcjonalność wyznaczania tras obejmuje wyłącznie śródlądowe drogi wodne określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1208), nie jest zatem dostępna dla wszystkich cieków wodnych (w tym rzek dostępnych dla ruchu turystycznego, ale nie stanowiących drogi wodnej określonej wskazanej w Rozporządzeniu).
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:
  1. konieczności usprawnienia funkcjonowania Systemu WIR;
  2. konieczności poprawy bezpieczeństwa użytkowników;
  3. konieczności przeciwdziałania nadużyciom związanym w związku z korzystaniem z Systemu WIR;
  4. zmiany obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
 12. Administrator Systemu WIR mając świadomość tego, jak ważne są poufność oraz jasne zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych opisał Politykę Prywatności w osobnym dokumencie dostępnym do wglądu na Portalu Zewnętrznym pod adresem https://wir.wody.gov.pl/polityka-prywatnosci/.

§3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu WIR z przyczyn od niego niezależnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Systemu WIR wynikające z nieuprawnionych działań Użytkowników, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Systemu WIR na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności lub poprawy Systemu WIR.
 2. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z prawem lub regulaminem wykorzystywaniu Systemu WIR.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niepoprawnych informacji zamieszczonych w Systemie WIR. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wykluczona.
 4. Zawartość Systemu jest dostarczana z wyłączeniem wszelkich gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, co do treści lub sposobu funkcjonowania Systemu WIR. Administrator Systemu WIR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Systemu, a także za treści w nim zawarte i nie udziela żadnych gwarancji, w tym także gwarancji przydatności do określonego celu lub braku ukrytych lub innych wad lub braku błędów. W szczególności Administrator Systemu nie odpowiada wobec Użytkowników zewnętrznych i osób trzecich za:
  1. treści zamieszczane przez użytkowników;
  2. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści przez użytkowników;
  3. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego i awarii sieci energetycznej;
  4. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje System WIR;
  5. szkody powstałe w wyniku braku ciągłości dostarczania e-usług lub usług, będącej następstwem okoliczności, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
  6. szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z e-usług lub usług, przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Systemu WIR;
  7. ewentualne szkody wynikające z wykorzystywania zasobów publikowanych w Systemie WIR z tytułu możliwej niekompletności lub nieaktualności danych.
 5. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu użytkownika do Systemu, zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika w Systemie w razie wystąpienia przesłanek takich jak: negatywny wpływ działań Użytkownika na działanie Systemu, niestosowanie się do niniejszego Regulaminu, podanie nieprawdziwych danych, umieszczanie wulgarnych lub nieprawdziwych treści, podejmowanie działań niezgodnych z prawem itp.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Warunkiem korzystania z Systemu WIR jest:
  1. posiadanie połączenia z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzenia pozwalającego na uruchomienie przeglądarki internetowej;
  3. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że System WIR wykorzystuje połączenie internetowe do wielu funkcji, a za dostęp do sieci Internet lub transmisji danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem operatora (dostawcy).
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Systemu WIR w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownicy Systemu WIR wykorzystujący publikowane w nim informacje, niezależnie od sposobu ich utrwalenia, zobowiązani są do poinformowania o źródle pozyskania informacji oraz podania daty pobrania informacji.
 5. Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w Systemie WIR na własną odpowiedzialność.
 6. Przy korzystaniu z Systemu WIR zabronione jest:
  1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie infrastruktury Administratora;
  2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Administratora.
 7. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie wprowadzone przez siebie, niezgodne z prawem, działania w Systemie WIR, w tym także za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich lub przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a także za ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 8. Użytkownik jest zobowiązany, aby wprowadzene przez niego treści były zgodne z prawdą, zasadami współżycia społecznego, nie naruszały praw osób trzecich, nie wpływały negatywnie na działanie Systemu.
 9. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu podczas korzystania z Systemu WIR..
 10. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkownika jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i dobre obyczaje, w tym wulgaryzmy i treści obraźliwe;
  2. wzywających do nienawiści rasowej, narodowościowej, etnicznej, wyznaniowej albo ze względu na bezwyznaniowość czy też dyskryminujące;
  3. zawierających treści pornograficzne;
  4. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm;
  5. propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne;
  6. uznawanych za spam.
 11. Administrator Systemu zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez niego obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.

§5
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do poprawnego korzystania z Systemu WIR w tzw. części webowej, tj. na komputerze konieczne jest posiadanie połączenia z siecią Internet. Zalecane jest korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek internetowych:
  1. Google Chrome (wersja 103 i nowsze),
  2. Mozilla Firefox (wersja 115 i nowsze),
  3. Microsoft Edge (wersja 113 i nowsze).
 2. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu na urządzeniu, z którego użytkownik zewnętrzny zamierza korzystać z Systemu WIR to 1024×768 px.
 3. System WIR nie wymaga do działania instalacji dodatkowych wtyczek (tzw. pluginów).

§6
APLIKACJA MOBILNA

 1. Aplikacja mobilna jest dostępna na platformę Android oraz iOS.
 2. W celu poprawnego korzystania z Aplikacji mobilnej Użytkownik powinien posiadać urządzenie mobilne typu smartfon z systemem Android (wersja 8 i nowsze) lub systemem iOS (wersja 11 i nowsze). Urządzenie mobilne musi posiadać dostęp do sklepu Google Play lub AppStore.
 3. Aplikacja mobilna WIR umożliwia w szczególności:
  1. dostęp do danych Systemu WIR,
  2. planowanie trasy rejsu,
  3. dokonywanie płatności za śluzowanie lub przejście przez pochylnię,
  4. uzupełnienie deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych
  5. zgłaszanie nieprawidłowości i niebezpieczeństw napotkanych na drodze wodnej.
 4. Aplikacja mobilna dostępna jest dla użytkownika niezalogowanego i zalogowanego.      
 5. Aplikacja mobilna do instalacji oraz działania wymaga połączenia internetowego. Posiada również moduł offline, umożliwiający wcześniejsze zaplanowanie trasy rejsu (z wykorzystaniem łącza internetowego), jej zapisanie a następnie uruchomienie w trybie nawigacji bez dostępnego połączenia internetowego.
 6. W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności Aplikacji mobilnej konieczne jest udostępnienie jej lokalizacji urządzenia na której została zainstalowana. Funkcjonalność może nie działać poprawnie jeżeli użytkownik udostępni wyłącznie przybliżoną, a nie dokładną lokalizację.
 7. W celu poprawnego działania Aplikacji mobilnej Użytkownik jest zobowiązany do instalowania wszystkich aktualizacji Aplikacji mobilnej umieszczonych w sklepach Google Play lub AppStore.

§7
REJESTRACJA DLA UŻYTKOWNIKA REKREACYJNEGO

 1. System WIR dla użytkowników zalogowanych udostępnia dodatkowe możliwości, do których, aby mieć dostęp należy w pierwszym kroku zarejestrować konto. Rejestracja ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin, późniejszego zalogowania.
 2. Rejestracja do Systemu WIR polega na utworzeniu konta użytkownika reprezentowanego przez osobę fizyczną.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Systemu WIR możliwe jest dla użytkowników, którzy zostali zarejestrowani w Systemie i pozytywnie przeszli proces poświadczenia tożsamości. W Systemie WIR istnieją dwie ścieżki prowadzące do rejestracji konta użytkownika:
  1. Rejestracja konta bez uwierzytelnienia KWIE (konto systemowe).
  2. Rejestracja konta z uwierzytelnieniem KWIE.
 4. Warunki korzystania z KWIE dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
 5. Rejestracja konta bez uwierzytelnienia KWIE odbywa się poprzez wybór opcji „Zarejestruj się” dostępnej w oknie logowania do Systemu w sekcji „Logowanie przy użyciu loginu i hasła”. Polega na podaniu: swoich danych (imię, nazwisko, adres e-mail), wpisaniu wybranego loginu, ustaleniu hasła do konta oraz zaakceptowaniu Regulaminu korzystania z Systemu WIR oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po wykonaniu tej czynności użytkownik otrzyma na skrzynkę e-mail podaną w procesie rejestracji wiadomość automatyczną z Systemu WIR zawierającą link, którego kliknięcie stanowi potwierdzenie rejestracji konta. Następnie w celu logowania się do Systemu używa loginu i hasła podanego w procesie rejestracji.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w procesie rejestracji w Systemie WIR.
 7. Po rejestracji konta bez uwierzytelnienia KWIE (przy pomocy loginu i hasła) użytkownik ma możliwość przypomnienia loginu oraz resetu hasła w Systemie. Odbywa się to przy pomocy wyboru stosownych opcji w oknie logowania do Systemu.
 8. Rejestracja konta z uwierzytelnieniem KWIE odbywa się poprzez wybór opcji „Zaloguj się z Login.gov.pl” dostępnej w oknie logowania do Systemu w sekcji „Logowanie przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej”. Użytkownik zostaje przekierowany do Węzła Krajowego, gdzie korzysta z wybranej metody uwierzytlenienia w celu przekazania swoich danych do Systemu WIR. Po zakończeniu tej czynności System WIR prosi go o podanie danych dodatkowych, tj. adresu e-mail oraz loginu systemowego (nie używanego do logowania, wykorzystywanego np. w komunikacji z Administratorem Systemu WIR). Następnie System WIR przesyła na wskazany adres e-mail 6-cyfrowy kod do wpisania w formularzu rejestracyjnym. Po jego wpisaniu i zatwierdzeniu Użytkownik jest zarejestrowany i zalogowany do Systemu.
 9. Użytkownik zarejestrowany z uwierzytelenieniem KWIE zobowiązany jest każdorazowo logować się poprzez wybór opcji „Zaloguj się w Login.gov.pl”. Użytkownik taki nie ma dostępnych opcji przypomnienia loginu potrzebnego do rejestracji lub zresetowania hasła, ponieważ w przypadku takiego konta artefakty te nie występują w procesie logowania (logowanie odbywa się przy pomocy Węzła Krajowego).
 10. Konto założone poprzez rejestrację z użyciem loginu i hasła oraz konta z uwierzytelnianiem KWIE są całkowicie rozdzielne, tzn. osoba rejestrująca się przy użyciu jednej z tych opcji powinna logować się przy użyciu tej samej opcji. W przypadku, gdy zarejestruje się dwukrotnie, przy użyciu obu opcji będzie z perspektywy Systemu WIR traktowana jako dwie oddzielne osoby, tj. dane zachowane na jednym koncie nie będą dostępne na drugim koncie.
 11. System WIR nie dopuszcza założenia więcej niż jednego konta przy użyciu pojedynczego adresu e-mail.
 12. Dane gromadzone w procesie rejestracji, przechowywane są zgodnie z Polityką prywatności Systemu WIR oraz regułami ochrony danych osobowych zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 13. Użytkownik zalogowany Systemu WIR w każdej chwili może dokonać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych poprzez kontakt z adresu e-mail przypisanego do jego konta na adres Administratora Systemu WIR.
 14. Użytkownik zewnętrzny może posiadać jedno Konto. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
 15. Rejestracja konta oraz jego prowadzenie i korzystanie z usług oraz funkcjonalności wersji webowej Systemu WIR i Aplikacji mobilnej jest bezpłatne.
 16. Osoba fizyczna powinna posiadać jedno konto do Systemu.

§8
REJESTRACJA DLA UŻYTKOWNIKA BIZNESOWEGO

 1. System WIR dla użytkowników biznesowych udostępnia możliwości dedykowane podmiotom korzystającym komercyjnie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na  śródlądowych drogach wodnych.
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności dla Użytkownika biznesowego konieczne jest zarejestrowanie konta w Systemie WIR.
 3. Rejestracja do Systemu WIR polega na utworzeniu konta użytkownika reprezentowanego przez osobę fizyczną. W przypadku Użytkowników biznesowych każda osoba fizyczna może reprezentować różne instytucje/podmioty. System przechowuje odrębnie listę instytucji/podmiotów i umożliwia przypisanie użytkownika do jednego lub więcej instytucji/podmiotów, które może reprezentować, oraz pozwala na definiowanie reguł reprezentacji.
 4. Korzystanie z funkcjonalności Systemu WIR możliwe jest dla użytkowników, którzy zostali zarejestrowani w Systemie i pozytywnie przeszli proces poświadczenia tożsamości. W Systemie WIR dla Użytkownika biznesowego konieczna jest rejestracja konta z uwierzytelnieniem KWIE.
 5. Rejestracja konta z uwierzytelnieniem KWIE odbywa się poprzez wybór opcji „Zaloguj się z Login.gov.pl” dostępnej w oknie logowania do Systemu WIR w sekcji „Logowanie przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej”. Użytkownik zostaje przekierowany do Węzła Krajowego, gdzie korzysta z wybranej metody uwierzytlenienia w celu przekazania swoich danych do Systemu WIR. Po zakończeniu tej czynności System WIR prosi go o podanie danych dodatkowych, tj. adresu e-mail oraz loginu systemowego (nie używanego do logowania, wykorzystywanego np. w komunikacji z Administratorem Systemu WIR). Następnie System WIR przesyła na wskazany adres e-mail 6-cyfrowy kod do wpisania w formularzu rejestracyjnym. Po jego wpisaniu i zatwierdzeniu użytkownik jest zarejestrowany i zalogowany do Systemu WIR.
 6. Kolejnym krokiem w celu rejestracji Użytkownika biznesowego jest wskazanie podmiotu którego reprezentantem jest Osoba fizyczna zarejestrowana w kroku wcześniejszym. W tym celu osoba zalogowana do Systemu wybiera w Module obsługi spraw i rozliczeń opcję „Rejestracja konta podmiotu” i wypełnia stosowny formularz jako osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu lub osoba występująca jako pełnomocnik podmiotu. Osoba taka jest bezwzględnie zobowiązana do wprowadzenia prawdziwych danych oraz składania takiego wniosku wyłącznie jeżeli jest rzeczywistą osobą uprawnioną do reprezentowania wybranego podmiotu lub osobą występującą jako pełnomocnik podmiotu pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 7. Po pomyślnym zarejestrowaniu jako reprezentant podmiotu użytkownik w czasie logowania do Systemu lub jego eksploatacji każdorazowo dokonuje wyboru przy użyciu opcji Systemu WIR, czy działa w Systemie WIR jako osoba fizyczna czy jako reprezentant podmiotu (Użytkownik biznesowy).
 8. Użytkownik zarejestrowany z uwierzytelnieniem KWIE zobowiązany jest każdorazowo logować się poprzez wybór opcji „Zaloguj się w Login.gov.pl”. Użytkownik taki nie ma dostępnych opcji przypomnienia loginu potrzebnego do rejestracji lub zresetowania hasła, ponieważ w przypadku takiego konta artefakty te nie występują w procesie logowania (logowanie odbywa się przy pomocy Węzła Krajowego).
 9. Konto założone poprzez rejestrację z użyciem loginu i hasła oraz konta z uwierzytelnianiem KWIE są całkowicie rozdzielne, tzn. osoba rejestrująca się przy użyciu jednej z tych opcji powinna logować się przy użyciu tej samej opcji. W przypadku, gdy po zarejestruje się dwukrotnie, przy użyciu obu opcji będzie z perspektywy Systemu WIR traktowana jako dwie oddzielne osoby, tj. dane zachowane na jednym koncie nie będą dostępne na drugim koncie.
 10. Dane gromadzone w procesie rejestracji, przechowywane są zgodnie z Polityką prywatności Systemu WIR oraz regułami ochrony danych osobowych zawartymi w niniejszym regulaminie.
 11. Użytkownik zalogowany Systemu WIR w każdej chwili może dokonać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych poprzez kontakt z adresu e-mail przypisanego do jego konta na adres Administratora Systemu WIR.
 12. Użytkownik zewnętrzny może posiadać jedno Konto. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
 13. Rejestracja konta oraz jego prowadzenie i korzystanie z usług oraz funkcjonalności wersji webowej Systemu WIR  i Aplikacji mobilnej jest bezpłatne.

§9
INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

 1. Zawartość Systemu WIR jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe”.
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest właścicielem lub licencjobiorcą praw autorskich do treści udostępnianych w Systemie WIR, chyba że wskazano inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści udostępnianych w Systemie WIR w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych, pod warunkiem zachowania wszelkich oznaczeń praw autorskich i innych praw własności intelektualnej oraz podania źródła pochodzenia treści.
 4. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania, wyświetlania, publikowania, sprzedawania, licencjonowania, tworzenia utworów zależnych lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści udostępnianych w Systemie WIR bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Systemu WIR lub innych podmiotów uprawnionych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 5. Naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do treści udostępnianych w Systemie WIR może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną

§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa, e-mail: prezes@wody.gov.pl, tel 22 372 02 60, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /pgw_wp/SkrytkaESP. 
 2. Dane osobowe w Systemie WIR przetwarzane są w celach:  
  1. obsługi i utrzymania strony www dotyczącej Systemu WIR; 
  2. utworzenia i obsługi konta użytkownika w Systemie WIR; 
  3. obsługi korespondencji prowadzonej w ramach Systemu WIR stanowiącej dokumentację prowadzonej sprawy w ramach e-Usług; 
  4. rozpatrzenia sprawy prowadzonej w ramach e-Usług udostępnionych w Systemie WIR, z których Państwo skorzystali; 
  5. archiwizacji dokumentacji prowadzonych spraw w ramach e-Usług udostępnionych w Systemie WIR, z których skorzystał Użytkownik; 
  6. zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń w ramach korzystania z niniejszego serwisu. 
 3. Dane osobowe o których mowa powyżej, przetwarzamy:
  1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (tj. art. 6 ust 1 lit. a RODO) – dotyczy obsługi serwisu w zakresie wykorzystywania „cookies” lub w przypadku utworzenia konta użytkownika;
  2. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. art. 6 ust 1 lit c RODO) – dotyczy utworzenia konta Użytkownika za pomocą Węzła Krajowego (login.gov.pl) oraz wszelkich działań podjętych w ramach e-Usług udostępnionych w Systemie WIR; 
 4. W  sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /pgw_wp/SkrytkaESP lub e-mail: iod@wody.gov.pl. 
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 
  1. przez okres 2 lat – dotyczy danych niezbędnych do obsługi stron www Systemu WIR tj. przetwarzanych w ramach protokołu https; 
  2. przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – dotyczy wszelkich działań podejmowanych w ramach e-Usług udostępnionych w Systemie WIR. 
 6. Podanie danych osobowych, jest jednym z poniższych warunków: 
  1. warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów dla których są przetwarzane jak: utworzenie konta, sprzedaż Biletu,
  2. warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy podejmowanej w ramach e-Usług udostępnionych w Systemie WIR.
 7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w ramach Systemu WIR przysługuje:
  1. Prawo do usunięcia danych osobowych, o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
  2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Prawo do przenoszenia danych, o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  4. Prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z szczególną sytuacją osoby której dane dotyczą, o ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile osoba której dane osobowe dotyczą uważa, iż przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
 9. W zależności od sprawy i wykorzystanych e-Usług dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dane osobowe nie służą do profilowania osób korzystających z Systemu WIR.

§11
ŻĄDANIE USUNIĘCIA OPUBLIKOWANEJ TREŚCI/DANYCH

 1. Użytkownik ma prawo wystąpienia do Administratora Systemu z żądaniem usunięcia treści, które naruszają dobra osobiste, prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie.
 2. Powiadomienie Administratora Systemu może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: projekt_wir@wody.gov.pl, formularz kontaktowy dostępny na stronie https://wir.wody.gov.pl/pl/kontakt lub urzędowe zawiadomienie na adres:
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
 3. Administrator Systemu po ocenie wiarygodności wiadomości blokuje publikowanie treści opisanych w żądaniu do momentu wyjaśnienia sprawy i niezwłocznie przekazuje treść żądania osobie udostępniającej przedmiotowe treści.
 4. Od momentu przekazania przez Administratora treści żądania osobie udostępniającej treści niezgodne z prawem, odpowiedzialność za ich publikacje, przechodzi na tę osobę.

§12
E-USŁUGI

 1. W Systemie WIR udostępnione są następujące e-usługi:
  1. Zakup Biletów na śluzy i pochylnie – usługa umożliwiająca zakup Biletu uprawniającego do przekroczenia obiektów hydrotechnicznych, tj. śluz/pochylni administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
  2. Złożenie elektronicznej deklaracji  przez armatorów – elektroniczne rozliczanie deklaracji za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym miesiącu (e-usługa) – usługa umożliwiająca armatorom złożenie deklaracji w formie elektronicznej w celu ustalenia wysokości należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym miesiącu.
 2. E-usługi Systemu WIR realizowane są poprzez Moduł Obsługi Spraw i Rozliczeń.
 3. E-usługa zakupu Biletów na śluzy i pochylnie umożliwia opłacenie należności określonej w art. 306 ust. 1 ustawy Prawo Wodne, tj. należności za korzystanie z urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych. Opłata jest wyznaczana przez System WIR na podstawie cennika określonego w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni na podstawie parametrów określonych przez Użytkownika.
 4. E-usługa zakupu Biletów na śluzy i pochylnie dostępna jest zarówno dla Użytkownika niezalogowanego, jak i dla Użytkownika zalogowanego. W procesie określenia wartości należności Użytkownik wskazuje za pomocą funkcjonalności Systemu WIR z jakich śluz lub pochylni chce skorzystać (jednej lub wielu) a następnie wskazuje parametry określone w art. 309 ust. 1 ustawy Prawo Wodne, tj. rodzaj i wielkość statku oraz taryfę wynikającą z korzystania z urządzenia w określonych godzinach (taryfa „dzienna” lub „nocna”) a także wskazuje, czy uiszcza pełną należność, czy też jest uprawniony do jej obniżenia na podstawie art. 313 ust. 2 ustawy Prawo Wodne. W przypadku śluzowania kajaków obsługiwanych przez uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz  studentów szkół wyższych do 26. roku życia należności za korzystanie ze śluz ponosi się jak za jedno przejście przez śluzę, w liczbie maksymalnej określonej przez pojemność śluzy (art. 313 ust. 3 ustawy Prawo Wodne).
 5. Użytkownik po opłaceniu należności otrzymuje dokument (Bilet) potwierdzający prawo do skorzystania z wybranych śluz lub pochylni w sposób zgodny z parametrami określonymi przed zakupem. Zakupiony Bilet jest ważny 30 dni kalendarzowych. Bilet zawiera unikalny E-KOD, który należy podać pracownikowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie obsługującemu śluzę lub pochylnię w celu potwierdzenia prawa do skorzystania ze śluzy lub pochylni oraz „skasowania” Biletu.
 6. Użytkownik niezalogowany chcący zakupić Bilet zobowiązany jest podać adres e-mail na który zostanie wysłany Bilet.
 7. Bilet zakupiony przez Użytkownika zalogowanego jest zapisywany na jego koncie w Systemie WIR.
 8. Bilet może obejmować wiele śluz lub pochylni i wiele śluzowań. Bilet może być skasowany „częściowo” tj. może być odnotowane w Systemie wyłącznie część śluzowań lub przejść przez pochylnie objętych Biletem, z możliwością realizacji pozostałych śluzowań lub przejść przez pochylnię w innym terminie.
 9. Opłacenie należności za Bilet odbywa się za pomocą elektronicznej transakcji płatniczej.
 10. Potwierdzeniem uiszczenia należności jest dokument Biletu wygenerowany po uiszczeniu należności.
 11. E-usługa złożenia elektronicznej deklaracji przez operatorów umożliwia Użytkownikom biznesowym złożenie deklaracji w formie elektronicznej w celu ustalenia wysokości należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym miesiącu, otrzymanie informacji o naliczonej przez Administratora należności, złożenie reklamacji na naliczoną należność oraz elektroniczne opłacenie naliczonej należności. Proces zgłaszania deklaracji oraz naliczenia i uiszczenia należności określony jest w art. 310 ustawy Prawo Wodne, zaś proces złożenia reklamacji na naliczoną należność w art. 311 ustawy Prawo Wodne.
 12. E-usługa złożenia elektronicznej deklaracji jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników biznesowych Systemu WIR, których tożsamość jest poświadczona poprzez KWIE.
 13. Przesyłanie dokumentów w ramach realizacji e-Usługi odbywa się przy pomocy Skrzynki odbiorczej i nadawczej w ramach Modułu Obsługi Spraw i Rozliczeń.
 14. Potwierdzeniem złożenia elektronicznej deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru przesłane na skrzynkę odbiorczą podmiotu w Module Obsługi Spraw i Rozliczeń.

Złożenie reklamacji na czynności realizowane w ramach e-Usług Systemu WIR odbywa się w oparciu o prawo do składania skarg i wniosków określone w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz.  775, t.j. z późniejszymi zmianami)

§13
ZWROTY, WYMIANY, REKLAMACJE

 1. Należności opłacane za pośrednictwem Systemu WIR stanowią opłatę administracyjną i nie są objęta Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w związku z czym nie dotyczy ich prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa/na odległość.
 2. Po dokonaniu zakupu Biletu nie jest możliwy zwrot Biletu w celu uzyskania zwrotu należności, jak również nie jest możliwa zmiana lub wymiana Biletu.
 3. Po dokonaniu opłacania należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni nie jest możliwy zwrot należności. W przypadku, gdy Użytkownik biznesowy nie zgadza się z ustaloną przez Administratora wysokością należności może skorzystać z trybu reklamacji, opisanego w §12 E-usługi.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

§14
ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

 1. System WIR umożliwia dokonywanie opłat przez Użytkownika rekreacyjnego za korzystanie ze śluz lub pochylni (Bilety) oraz przez Użytkownika biznesowego za należności na podstawie informacji o wysokości należności naliczonej przez PGW WP i przekazanej za pośrednictwem Systemu WIR (Płatność za należności).
 2. Powyższe opłaty dokonywane są poprzez elektroniczną transakcję płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Dostępne metody płatności to: Przelewy online, BLIK, Karta płatnicza.
 3. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji płatniczej odpowiada serwis Przelewy24.
 4. Pełen regulamin korzystania z usługi serwisu Przelewy24 dostępny jest pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 5. Wszelkie koszty transakcji finansowej, które mogą zostać naliczone przez bank lub instytucję finansową użytkownika dokonującego opłaty w Systemie WIR są ponoszone przez tego użytkownika.

§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt z Obsługą Klienta, odbywa się za pośrednictwem e-mail: projekt_wir@wody.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu:
  +48 (22) 37 51 318 lub
  +48 (22) 47 01 253.

  Obsługa Klienta jest czynna w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. Kontakt telefoniczny możliwy jest w dni robocze od 8:00 do 16:00. W szczególnych przypadkach godziny pracy Obsługi Klienta mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany godzin pracy aktualne informacje będą zamieszczone na stronie www.wir.wody.gov.pl.

Data wersji: 8.12.2023 r.
Wersja: 1.0