Obsługujący portal Wirtualny Informator Rzeczny (zwany dalej jako portal WIR) jest świadomy tego, jak ważne są poufność oraz jasne zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Poniższy dokument ma za zadanie określić i przedstawić te zasady.

Wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem portalu WIR podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne KZGW przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa.

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników portalu WIR są gromadzone na dwa sposoby:

 • informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkownika – poprzez wypełnienie i wysłanie formularzy oraz pól, np. przy rejestracji, przywracania utraconych kont, w formularzu kontaktu;
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z portalu– wśród nich mogą być:
  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
  • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
  • ciasteczka (z ang. tzw. “cookies”) czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa.

Dane osobowe

Portal zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z uzyskanymi danymi osobowymi. Uzyskane dane nie są nikomu udostępniane. W większości przypadków dane, o które prosimy, to imię, nazwisko i adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której wymagały podania tych danych, np. rejestrację.

Cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera użytkownika. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu WIR.

II. Zawartość plików cookies nie identyfikuje użytkowników.

III. Za pomocą plików cookies nie są przechowywane i przetwarzane dane osobowe użytkowników portalu.

IV. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o użytkownikach.

V. Portal WIR przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 1. właściwego dopasowania portalu do potrzeb użytkowników,
 2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
 3. tworzenia statystyk portalu (dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl , https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl )

VI. Użytkownik samodzielnie i w każdym czasie ma możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku komputera. Efektem może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności portalu WIR.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych. 

VII. Pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, mogą być przez niego usunięte w dowolnym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki. 

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach portalu WIR służą do zapewnienia użytkownikom określonych usług, do celów administracyjnych i statystycznych, a także ochrony portalu.

II. Dane nie są i nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom i osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami portalu WIR. Jednakże dostęp do danych mogą posiadać także firmy:

 • Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.

III. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach portalu, mogą być sporządzane zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację użytkowników.

IV. Portal zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), a w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Aplikacja mobilna

I. Aplikacja mobilna WIR zbiera dane na temat lokalizacji, nawet gdy jest wyłączona. Informacja o lokalizacji urządzenia jest niezbędna do działania podstawowych funkcji aplikacji, w tym celu aplikacja pobiera również informacje o lokalizacji w tle. Zebrane dane na temat uzyskanej lokalizacji użytkowników nie są przechowywane oraz udostępniane osobom trzecim.

II. Korzystając z aplikacji mobilnej Użytkownik na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Państwowe Gospodarstw Wodne Wody Polskie swoich danych osobowych, podanych w celu rejestracji konta i korzystania z uprawnień autoryzowanego użytkownika portalu WIR. Powyższa zgoda zostaje wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.  

III. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa, e-mail: prezes@wody.gov.pl, tel 22 372 02 60, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /pgw_wp/SkrytkaESP. 
 2. W  sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /pgw_wp/SkrytkaESP lub e-mail: iod@wody.gov.pl. 
 3. Dane osobowe w Systemie WIR przetwarzane są w celach:
  1. obsługi i utrzymania strony www dotyczącej Systemu WIR;
  2. utworzenia i obsługi konta użytkownika w Systemie WIR; 
  3. obsługi korespondencji prowadzonej w ramach Systemu WIR stanowiącej dokumentację prowadzonej sprawy w ramach e-Usług;
  4. rozpatrzenia sprawy prowadzonej w ramach e-Usług udostępnionych w Systemie WIR, z których Państwo skorzystali;
  5. archiwizacji dokumentacji prowadzonych spraw w ramach e-Usług udostępnionych w Systemie WIR, z których skorzystał Użytkownik;
  6. zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń w ramach korzystania z niniejszego serwisu.
 1. Dane osobowe o których mowa powyżej, przetwarzamy:
  1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (tj. art. 6 ust 1 lit. a RODO) – dotyczy obsługi serwisu w zakresie wykorzystywania „cookies” lub w przypadku utworzenia konta użytkownika;
  2. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. art. 6 ust 1 lit c RODO) – dotyczy utworzenia konta Użytkownika za pomocą Węzła Krajowego (login.gov.pl) oraz wszelkich działań podjętych w ramach e-Usług udostępnionych w Systemie WIR; 
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże stanowi warunek umożliwiający realizację celów z pkt. 3.
 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości rejestracji konta i korzystania z uprawnień użytkownika.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez okres 2 lat – dotyczy danych niezbędnych do obsługi stron www Systemu WIR tj. przetwarzanych w ramach protokołu https; 
  2. przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – dotyczy wszelkich działań podejmowanych w ramach e-Usług udostępnionych w Systemie WIR. 
 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w ramach systemu WIR przysługuje:
  1. Prawo do usunięcia danych osobowych, o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
  2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Prawo do przenoszenia danych, o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  4. Prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z szczególną sytuacją osoby której dane dotyczą, o ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile osoba której dane osobowe dotyczą uważa, iż przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 1. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
 2. W zależności od sprawy i wykorzystanych e-Usług dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 3. Dane osobowe nie służą do profilowania osób korzystających z Systemu WIR.

IV. Deweloperem aplikacji mobilnej jest GISPartner sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław – https://www.gispartner.pl .

Bezpieczeństwo

I. Portal dokłada wszelkich starań, aby chronić system przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

II. Portal zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Postanowienia końcowe

Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdą osobę korzystającą z portalu WIR obowiązuje aktualna polityka prywatności. Zmiany w polityce prywatności nie odnoszą się do zasady głównej: zachowania tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych od klientów.