Złożenie elektronicznej deklaracji przez armatorów

Usługa umożliwia armatorom realizującym rejsy zestawami towarowymi lub pasażerskimi złożenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie deklaracji w formie elektronicznej w celu ustalenia wysokości należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym miesiącu.

Przejdź do usługi Złożenie elektronicznej deklaracji przez armatorów

Wymagane dokumenty

Złożona deklaracja na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni.

Gdzie złożyć dokumenty

Właściwa terytorialnie jednostka (Zarząd Zlewni) w której korzystano ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni. Przynależność miejscową można sprawdzić na Hydroportalu.

Odbiorca usługi

Armatorzy realizujący rejsy zestawami towarowymi lub pasażerskimi.

Opłata lub informacja o braku opłaty

Zgodnie z wyliczoną wysokością należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym miesiącu.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 311 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Czas realizacji usługi przez urząd

Nie dłużej niż miesiąc.